Avtalevilkår
2. Hastighet/Kapasitet. Kabelmodemsystemet er basert på TCPIP protokoll over Ethernet med såkalt tidsdelt multipleksing. Oppgitte hastigheter er teoretiske maksimalhastigheter internt på kabelnettet. RS gir ingen garantier på oppgitt hastighet. RS foretar imidlertid kontinuerlige trafikkmålinger for å kontrollere ar RS nett i størst mulig grad oppfyller oppgitte hastighetskriterier. I Perioder hvor RS sitt nett er ekstra belastet har bedriftskunder prioritet foran privatkunder

3, Varighet Etter at avtalen er utløpt, fornyes den automatisk måned for måned, inntil den med en måneds skriftlig varsel sies opp innen 31 måneden før. Ved oppsigelse påløper leiepris på modemet inntil dette er returnert RS.

4. Betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Ved for sen betaling påløper purregebyr og morarenter. Påbegynt måned faktureres som hel måned. Etter utløpet av første gangs purrefrist har RS rett til å stanse leveransen uten ytterligere varsel. Dette gjelder også øvrige tjenester som RS måtte levere.Ved fortsatt manglende betaling har RS uten ytterligere varsel rett til å heve avtalen og eventuelt hente utleid kabelmodem hjemme hos abonnenten. Forutsetning for nåværende avtale er at abonnenten er betalende kabel-tv-abbonnent.

5. Prisjustering. Det tas forbehold om endinger i ovennevnte priser. Ved prisjusteringer fra RS, RS leverandører, eller ved innføring av offentlig eller opphavrenslige avgifter, skal abonnenten gis en måneds skiftlig varsl for slik endring finner sted. Ved prisøkning på mer enn 20% har abonnent rett til skiftlig åheve avtalen. Dersom dette finner sted før 12 måneders sammenhengende abonnement har funnet sted, har abonnent rett til tilbakebetaling av forhåndsmessig andel av evt. innbetalt etableringsgebyr og evt. forhåndsmessig andel av innbetalt kjøpspris for kabelmodem.

6. Feilretting. Dersom feil på aksessforbindelsen skulle oppstå, skal abonnenten varsle RS kundeservice om dette, slik at RS kan iverksette tiltak for å utbedre feilen. Feil kan oppstå på flere nivåer under transporten av datasignalene frem til abonnenten. Hvert nivå eies som regel av forskjellige netteier. Hvem som har ansvaret for fysisk feilretting vil derfor avhenge av på hvilket nivå feilen ligger. RS sitt ansvar for typisk feilretting begrenser seg kun til nett som er RS eiendom og vil følge den til enhver tid gjeldene feilrettingsinstruks for RS. Feil på Brattvågnett sitt kabelnet er Brattvågnett sitt ansvar.
Alt utstyr og kabler hjemme hos abonnent, fra PC til kabelmodem og fra kabelmodem til multimediekontakt ut på abonnentens inntakskabel frem til avgrener er, abonnentens eiendom og vedlikeholdsansvar. RS, vil på kundens regning, utbedre fysiske feil som må rettes opp for å fa en stabil dataforbindelse. Feil på modem som skyldes overspenning og feilaktig bruk må i sin helhet dekkes av abonnent.
Dersom abonnenten leier kabelmodem forplikter abonnenter seg til a behandle modemet på en forsvarlig måte. Abonnenten er erstatningsansvarlig med inntil kr 2000 dersom kabelmodem i abonnentens varetekt blir ødelagt eller påført skade. I tilfeller hvor abonnenten har kjøpt modemet bortfaller overnevnte. I alle tilfeller skal RS sørge for at reserve modem forefinnes og kan skiftes ut ved feil. I forbindelse med RS kontinuerlige arbeide med å vedlikeholde og forbedre kabelnettet, samtykker abonnent i at RS i korte perioder har rett til å frakople anlegget i forbindelse med slikt arbeid. RS vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og sørge for å begrense ulempen hos den enkelte kunde.

7. Reklamasjon ved feil eller mangler. RS eller dets oppdragstakere er ikke i noe tilfelle ansvarlige for direkte eller indirekte skade, følgeskade ellet andre skader forårsaket av brudd/nedtid, tap av data. feilaktig levere data, tap av fortjeneste, eller lignende, uansett om kravet oppstår som følge av kontraktsbrudd, uaktsomhet eller annen form for urettmessig handling, som relaterer seg til installasjon, bruk(en). ytelse(n) eller eventuelle mangler ved vårt system.
RS kan heller ikke holdes ansvarlig dersom andre brukere bevist, eller ubevist skaffer seg adgang til abonnentens dataresurser og forstyrrer eller vanskeliggjøre informasjonsflyt. Begrensningen av ansvar gjelder ikke ved forsettelig eller grov uaktsom skadeforvoldelse av våre ansatte eller oppdragstakere.

8, Ansvar for innhold som overføres. Abonnent har selv ansvaret for at PC ens nettverkskonfigurasjon ikke er satt opp for deling av filer med andre maskiner. Dette er viktig for å slippe inn uvedkommende for adgang til filer på abonnentens egen PC. RS anbefaler at abonnenten bekoster og monterer et antivirusprogram på det benyttede datautstyr. RS har ikke kontroll over hva som er tilgjengelig via Internett, og kan ikke stilles til ansvar for informasjon som hentes eller sendes via nettet. Alt innhold på Internett som kan lastes ned eller sendes ut via RS sitt nett, er prinsipielt utenfor selskapets kontroll. All bruk av slik informasjon skjer på abonnentens eget ansvar. RS fraskiver seg alt ansvar for reklamasjoner, tap, handlinger, skader, erstatningskrav, eller søksmål som relaterer seg til dette punktet. Abonnenten forplikter seg å holde RS skadesløs for ethvert krav som tredjeperson måtte rette mot RS som følge av abonnentens egen bruk avtjenesten. Abonnenten skal i slike tilfeller ha plikt og rett til å tre inn i kravet og gis anledning til i ivareta sine interesser. Dersom et slikt krav rettes mot RS, skal abonnenten dekke, foruten de direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte, samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. Abonnenten har ikke anledning til å oppgi falskt navn og/eller adresse på nettet.

9. Rett til å stenge tilknytningen ved bruk som strider mot kontrakten og/eller norsk lov. RS forbeholder seg retten til å stenge abonnementet og si opp kontrakten dersom tjenesten benyttes til å legge ut eller laste ned materiale som strider mor norsk lov f. eks distribusjon av rasistiske/ærekrenkende ytringer eller pornografi.

10. Videredistribusjon og retningslinjer for bruk av tjenesten. Abonnenten kan ikke uten særskilt avtale med RS videredistribuere tjenesten til andre husstander, ved å legge opp interne nett utenfor husstandens vegger Med husstand menes her leilighet med egen inngang, og/eller leilighet med egen strømmåler, og/eller leilighet med eget kjøkken.
Abonnenten har ikke anledning til å drive næringsvirksomhet for et registrert selskap/firma/ forening på et privat abonnement. Det tillates ikke å sette opp egne WEBservere, E-mail servere, FTP-servere eller lignende. Det er ikke tillatt å sende ut "spam", "reklamemail", eller andre former for masseutsendelser. Dersom abonnenten bryter mot disse regler vil RS iverksette tiltak som reduserer hastighet/kapasitet på tjenesten.
Abonnenten forplikter seg til l gjøre seg kjent med skikk og bruk reglene som utvikles for Internett og ellers bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet under bruken av tjenesten.

11. Taushetsplikt De ansatte i RS pålegges i henhold til telekommunikasjonsloven $ 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i kundens telekommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter da RS er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

12. Endringer i vilkårene. RS forbeholder seg rett til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i telelovgivningen, annen relevant lovgivning, eller ved endringer av rammevilkår. Endringer skal vasles minst to måneder før de trer i kraft. Ved vesentlige endringer har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve tilbakebetalt forhandsmessig andel av etableringsgebyr. og forhåndsmessig andel av innbetalt kjøpspris for kabelmodem såfremt det ikke er gått mer enn I2 måneder fra etableringstidspunkt. RS har rett til å transportere nåværende avtale til tredjepart.

13. Oppsigelse. Ved force majeure har RS rett til I heve avtalen. Dersom abonnent både muntlig og skriftlig har varslet RS om mangler og feil ved aksessleveransen som faller utenfor de forbehold som er nevnt i avtalen, og RS har unnlatt å iverksette tiltak for å utbedre slike mangler eller feil, har abonnenten rett til å heve avtalen. Ved heving av avtalen har abonnent rett til å få tilbakebetalt forhåndsmessig innbetalt beløp av etableringsgebyr og event. forhåndsmessig andel av innbetalt kjøpspis på kabelmodem, såfremt det ikke er gått mer enn I2 måneder fra etableringstidspunkt.

14 Tvister. Eventuelle tvister som måtte oppstå søkes løst i minnelighet partene seg imellom, eller alternativt i.h.t Tvistmålslovens bestemmelser Alle tvistemål skal helt og holdent avgjøres i Norge i henhold til norsk lov.